Sunday, February 8, 2009

పిడుగు

బిపు ,మేఘ ఎయిర్ పోర్ట్ కి వచ్చారు.అందరమూ ఇంటి కి వచ్చే సరి కి అను గౌరవ్ ని ఎత్తు కొని బయట నిలబడి వుంది. nఅనను చూడ గానే ఎంతో పరిచయం వున్నా వాడి లా నవ్వి తల వుపాడు.వాడి ని చూడ గానే సంజు చిన్నప్పుడు చూసి నట్లు గా అన్పించింది.చేతు లు చాపగానే వచ్చేసాడు.అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు నాదగ్గరే వున్నాడు.న్నిన్ను వల్లేసి నేను పోను,నన్ను వల్లేసి నువ్వు పోకు ఆంటాడు. nఉవ్వంటే చాల ఇష్టం బామ్మ అంటాడు.ఇంట్లో అందరు ,పిల్ల లందరి మీద కంటే వాడి మీద నేను ప్రేమ ఎక్కువ చూపిస్తూ న్నా నని అంటారు.వాడు చిన్నవాడు కదా అందు కే ఎక్కువ ముద్దు చేస్తున్నాను అంతే కాని నాకు అందరు సమానమే అంటే అదితి,మేఘ వొప్పుకోరు.విక్కీ మాట్లాడడు.గౌరవ్ కి నాదగ్గరే పడు కోవటము అలవాటు అయ్యింది.మా ఇద్దరి మద్య లో పడుకుంటాడు.చిన్న పి.పి అంటాము .మాటలు రానప్పుడు అయన లోపలి కి వస్తున్ టే అయన పిల్లో కింద పడేసే వాడు .అయన విస్సుక్కుంటూ పిల్లో తీసుకోని పడు కొనే వారు.తరు వాత అయన ప్లేస్ లో పడు కో వ టము మొదలు పెట్టాడు.అయన లోపలి కి రాకుండా తలుపు వేసేవాడు.అప్పటి కి వస్తే గోల గోల గా ఏడ్చే వాడు. ఇదంతా భరించ లేక వాడు పడుకునే దాక టి.వి.చూసి పడు కో వట ము అలవాటు చేసుకున్నారు.ఇద్దరు చాల పోట్లాడుకు నేవారు .నిద్ర పోయాక మాత్రం తాత దగ్గర గా జరిగి పడు కునే వాడు.ఇప్పుడు ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ .తాత బయటి నుంచి రాగానే శారద తో తాత కి టీ ఇవ్వు అంటాడు.సెల్ రింగ్ కాగానే ఎక్కడ వున్నా తీసు కెళ్ళి ఇస్తాడు.అయన భోజనం చేసే టప్పుడు గౌరవ సాల్ట్ అనగానే పరిగె త్తు కుంటూ వచ్చి ఇస్తాడు.ఇవన్ని వాడి డుటీస్ అనుకుంటాడు.పక్కన ఎవరు రా జరుగు అనగానే నేను గౌరు అంటాడు .ఓ ఐతే పడుకో అంటారు తాత .అంటే మీ గౌరు అంటే అన్నిటి కి ఓ కే అన్నమాట .ఎమైన చేయవచ్చు.రోజు కనీసం వక సారి ఇన బామ్మ నువ్వంటే నా కిష్టం అంటుంటాడువాడి ని వాడి రూమ్ లో పడు కో పెట్టా లని బిపు ప్రయత్నలు చేస్తున్నాడు.కాని ఉఉహు.నువ్వు బామ్మ ని nidra lepaddu lepithe nఇన్నుతీసు కేలుతను అన్నాడట.అందుకని నన్ను చిన్నగా మాట్లాడు అంటు చీకటి లో నే (లైట్ వేస్తే డాడీ లేస్తాడు అని లైట్ వేయ నియ్య లేదు.)వంట ఇంట్లో కి తీసు కెళ్ళి బి బూస్ట్ కలిపించు కో ని తాగి చీకట్లో నే రూమ్ లో కి వచ్చి పడుకున్నాము.నేను చీకట్లో పద కుండ పట్టు కొని తీసు కొచ్చాడు.వాడి చిన్న ప్పుడు వాడి ని వేతు కుతు వెళ్లి వాడి సుసు లో జారి పది cheయి విరగ కొట్టు కున్నాను.అది ఇప్పటి కి వాడి కి గుర్తే.అప్పు దు ఎవరయన ఏమయింది అని నన్ను అడిగితే గౌరు సుసు బామ్మ డం .అనేవాడు.బయటి కి వెళ్ళటము అంటే అదితి ఇంటి కే.అక్కడి కి వెళ్ళటము చాల ఇష్టం మై బ్రఅదర్ విక్కీ అంటుంటాడు.బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ అందరు వక్క చోటే వుండాలి గదా అంటాడు.ఎప్పుడు వల్ల ఇంట్లో వుందామా న్న ఇష్టమే .మాటలు రావటము చాల ఆలస్యము అయిన్ డి కాని మాటలు వచ్చి నప్పటి నుండి వకటే వాగుడు.లోడ లోడ మాట్లఆడు తు నే వుంటాడు.అంత టి.వి.తెలుగు మాట్లాడు తాడు.ఏమైనా చేయటము ఇష్టము లేక పోతే నన్ను క్షమించు బామ్మ అంటాడు.ఎంత ప్రేమ చూపించిన నేను మేఘ ని ఏమైనా అంటే చాలు దాన్ని వేన కేసు కొని నాతో పోట్లడుతడు.వల్ల మమ్మీ బయిటి కి తీసు కేలు తుంటే నా వయిపు చూడను కుడా చూడదు(ఎ gauti chiluka aa guti palu ke palu kuhtun di gadaa) ఏను మాత్రము బయిటికి వెళ్ళా ద్దు .వాడు మటుకు వెళ్లి వస్తాడట.
నా చిన్నప్పుడుమానుకోట లో కృష్ణుడి లెస్సన్ చెపుతూ టీచర్ విన్న వటే యశోద డాన్స్ చేయి స్తు నన్ను యశోద గా చేయించింది. యశోద కృష్ణు ల పాటలంటే చాల ఇష్టం.విక్కీ ని కన్నయ్య అని పిలి చేదాన్ని .ఎవరైన కన్నయ్య అంటే నేను అమ్మమ్మ కన్నాయని అనేవాడు.గౌరవ ని రామయ్య ,రాంబాబు అని అప్పు da ప్పుడు పిలుస్తున్ తను.చిన్నప్పుడు అలాగే మెత్తగా వుండేవాడు .ఈమి మాటల ఆడకుండా నవ్వు తు వుండే వాడు.. ఇప్పుడు చాల అల్లరి మాటలు నేర్చు కున్నాడు.ఎన్ని మాటలో స్కూల్ లో టీచర్ వీడి ని కంట్రోల్ చేయలేక చెప్పిన మాట వినటము లేదని శారద ముందు కళ్ళ నీళ్లు పెట్టు కుందట.టీచర్ ని నేనేమి అనలేదు ఊరి కే ఏడుస్తుందిఅంటాడు..అందు కే అత్తా వాడి ని పిడుగు అంటుంది. ఈస్ట్ ఆర్ వెస్ట్ అని మేఘ అనగానే మేఘ ఇస్ బెస్ట్ అంటాడు.మేఘ లేనప్పుడు వాడు ఈస్ట్ ఆర్ వెస్ట్ అంటే నేను కాని శారద కాని గౌరవ ఇస్ బెస్ట్ అనాలి.
అయన రాకతో మొదలు అయ్యి గౌరవ రాక తో నా నవరత్నా ల మాల పూర్తి అయ్యింది.

No comments: